Акции за тековниот месец

Телефон:
Контакт П.Д. Трансверзалец:

3 221 350 / 070 641 998
transverzalec@mt.net.mk