070-351-898 / 070-317-740 / 070-641-998

Блог

ГПС Записи од планинарски патеки

Планинарство June 24, 2018
img

На оваа страна можете да најдете и превземете ГПС записи од планинарски патеки.

 1. Лиска, Илинска планина
 2. Мовнатец, Даутица
 3. Црн Камен, Скопска Црна Гора
 4. Орле, Вишешница
 5. Плат, Шар Планина
 6. Водени Камен, Жеден
 7. Добра Вода, Челоица
 8. Лисец, Голешница
 9. Лисец, Осогово
 10. Веливар, Дешат
 11. Битуше, Веливар, Жировница
 12. Чичко Јосиф (Нежилово - Солунска Глава - Количани)
 13. Добра Вода
 14. Џинибег и Трпезница
 15. Камењарот (Молика - Стив - Илинден - Пелистер)
 16. Крапа - Мовнатец - Зрзе
 17. Љуботен
 18. Мариово (Св. Илија Панделе)
 19. Попова Шапка - Плат - Среден Камен - Титов Врв
 20. Побожје - Црн Камен - Прзар
 21. Полициска - Козјак
 22. Руен
 23. Смоларски - Самеркајасен
 24. Титов Врв (Зимска патека)
 25. Салаковски Езера - Патишка Река
 26. Стража - Ѓоновица - Убавица
 27. Бејаз - Тепе средна - Нов Истевник - Разловци
 28. Волчјак - Серта

Лиска, Илинска планинаЛиска, Илинска планина

Liska, Ilinska.gpx
Liska, Ilinska.kml

Мовнатец, Даутица
Мовнатец, Даутица

Movnatec_Dautica.gpx
Movnatec_Dautica.kml

Црн Камен, Скопска Црна Гора
Црн Камен, Скопска Црна Гора

Crn_Kamen.gpx
Crn_Kamen-SCG.kml

Орле, Вишешница
Орле, Вишешница

Orle.gpx
Orle, Visesnica.kml

Плат, Шар Планина
Плат, Шар Планина

Plat_SarPlanina.gpx
Plat, Sar Planina.kml

Водени Камен, Жеден
Водени Камен, Жеден

VodeniKamen_Zeden.gpx
VodeniKamen_Zeden.kml

Добра Вода, Челоица
Добра Вода, Челоица

Dobra Voda, Celoica.gpx
Dobra Voda, Celoica.kml

Лисец, Голешница
Лисец, Голешница

Lisec_Golesnica.gpx
Lisec, Golesnica.kml

Лисец, Осогово
Лисец, Осогово

Lisec_Osogovo.gpx
Lisec, Osogovo.kml

Веливар, Дешат
Веливар, Дешат

Веливар.gpx
Веливар.kml

Битуше, Веливар, Жировница

bitushe-velivar-zirovnica.gpx
bitushe-velivar-zirovnica.kml

Чичко Јосиф (Нежилово - Солунска Глава - Количани)

cicko josif (nezilovo-solunska-kolicani).gpx
cicko josif (nezilovo-solunska-kolicani).kml

Добра Вода

dobra voda.gpx
dobra voda.kml

Џинибег и Трпезница

dzinibeg i trpeznica.gpx
dzinibeg i trpeznica.kml

Камењарот (Молика - Стив - Илинден - Пелистер)

kamenjarot(molika-stiv-ilinden-pelister)nazad po bolnici.gpx
kamenjarot(molika-stiv-ilinden-pelister)nazad po bolnici.kml

Крапа - Мовнатец - Зрзе

krapa-movnatec-zrze.gpx
krapa-movnatec-zrze.kml

Љуботен

ljuboten.gpx
ljuboten.kml

Мариово (Св. Илија Панделе)

mariovo(sv.ilija-pandele).gpx
mariovo (sv.ilija-pandele).kml

Попова Шапка - Плат - Среден Камен - Титов Врв

p.shapka-plat-sredenkamen-titov.gpx
p.shapka-plat-sredenkamen-titov.kml

Побожје - Црн Камен - Прзар

pobozje-crnkamen-przar.gpx
pobozje-crnkamen-przar.kml

Полициска - Козјак

policiska-kozjak.gpx
policiska-kozjak.kml

Руен

Ruen.gpx
Ruen.kml

Смоларски - Самеркајасен

smolarski-samerkajasen.gpx
smolarski-samerkajasen.kml

Титов Врв (Зимска патека)

titov zimska.gpx
titov zimska.kml

Салаковски Езера - Патишка Река

Salakovski-Ezera-Patika-Reka.gpx

Стража - Ѓоновица - Убавица

Straza-GGjonovica-Ubavica.gpx

Бејаз - Тепе средна - Нов Истевник - Разловци

Bejaz-TepeSredna-Nov-Istevnik-Razlovci.gpx

Волчјак - Серта

Volcjak-Serta.gpx