070-641-998 / 070-317-740 / 070-351-898

Блог

Одлука за учество на акции

Планинарство March 09, 2020
img

 

На состанокот на Претседателството на ДПС Трансверзалец – Скопје на ден 27.02.2020 година е донесена:

О Д Л У К А

Почнувајки од месец Април 2020 год.  на акции организирани од страна на ДПС ТРАНСВЕРЗАЛЕЦ  може да учествуваат само членови на друштвото со платена чланарина за тековната година и со здравствена преглед од спортска медицина. Оваа одлука е донесена според Законот за спорт чл.51 и чл.52

Скопје, 28.02.2020 год.                                                                Претседател
                                                                                                                  Зоран Костадинов